Proiektua: Laidako dunen ezaugarriak
Proyecto: Descripción de las dunas de Laida
Project: The dunes of Laida
Projet: Des dunes de Laida

 

 1. Hondartzak bisortzea: Dunen sorrera /
Regeneración de playas:La formación de las dunas /
Beach regeneration: Dune formation /
Régénération des plages: La formation des dunes. /


2. Dunen funtzioak /
Las funciones de las dunas /
Function of dunes /
Les fonctions des dunes/


3. Dunetako landareak /
La vegetación de las dunas /
Dune plants /
La végétation des dunes/

4. Dunetako biztanleak /
Los habitantes de las dunas /
The inhabitants of the dunes /
Les habitants des dunes/

5. Hareak milaka elementu ditu /
La arena contiene miles de elementos /
Sand contains thousands of different substances /
Le sable contient des milliers d'éléments/

6. Zer egin dezakezu zuk? /
¿Qué puedes hacer tú? /
What can you do? /
Tol, que peux-tu faire?/

 

1. Hondartzak bisortzea: Dunen sorrera /
1. Regeneración de playas:La formación de las dunas/
1. Beach regeneration: Dune formation /
1. Régénération des plages: La formation des dunes. /

 

Duna-sistemak dinamikoak eta ahulak dira. Oso ekosistema gutxik dute dunak bezain azkar aldatzeko gaitasuna. Duna bat modu naturalean sortzeko, 3 elementu hauek bateratu behar dira, nahitaez:
• Harea izatea.
• Harea mugitzeko gai den haizea.
• Harea metatzeko tokia.
Dunen sorrera urratsez urrats:
1. Olatuek harea arrastatu eta itsasertzean metatzen dute. Denborarekin, metaketaren ondorioz, hondartza sortzen da. Haizeak oso erraz garraiatzen du eguzkiarekin lehortutako harea.
2. Laidako dunak birsortzeko prozesua itsasertzeko sistemaren funtzionamenduaren ezagutzan oinarrituta dago. Dunak sortzeko lanak prozesu natural horiek azeleratzeko egin dira.
3. Baina haize-mota guztiak ez dira harea mugitzeko gai. 16 km/h-tik gorako haize-intentsitatea behar da haizeak harea garraia dezan. Zenbat eta indar handiagoa izan haizeak, handiagoa da garraiatzeko gaitasuna. Oztoporik ez badago, haizeak hareatzaren gainazala higatu eta itsasora itzuliko du harea.
4. Dunak sortzeko prozesuan eragin handia dute oztopoek –oskolak, harri-koskorrak, enborrak, etab.–, haizearen indarra txikitu eta inguruan harea finezko metaketak eragiten baitituzte. Laidan, haizeak iparraldetik zein hegoaldetik jotzen du, eta hondarra pilatzen du oztopoen alde bietan. Haizea selektiboa da. Harea fina baino ez du garraiatzen. Oskolak bertan geratzen dira, eta, duna handitzen doan neurrian, oskolak estali egiten dira.
5. Dunak sortzeko harea metatzen duen oztopo nagusia landaredia da. Landareek harea hartzen dute oinarrian eta dunarekin batera hazten dira. Duna sortzen doan neurrian, espezieak ugaritu eta hainbat giro sortzen dira. Landareak finkatuta daudenez, dunak ere finkatu egingo dira, eta, horrela, hondartza kontsolidatu egingo da higatzaile naturalen aurka.

igoLos sistemas dunares son ambientes dinámicos y frágiles. Pocos ecosistemas pueden transformarse tan rápidamente como las dunas. Para la formación natural de una duna deben confluir 3 elementos imprescindibles:
• Disponibilidad de arena.
• Viento capaz de movilizarla.
• Un espacio donde acumularse.

La formación de una duna, paso a paso
1. Las olas arrastran la arena formando un depósito en el litoral. Con el paso del tiempo, este acúmulo llega a sobresalir y se forma una playa. La arena secada por el sol es fácilmente transportable por el viento.
2. La regeneración de las dunas de Laida está basada en el conocimiento del funcionamiento del sistema litoral. Las labores de regeneración dunar realizadas tratan de ser un aliado que pretende acelerar los procesos naturales.
3. No todos los vientos son capaces de mover la arena. Es necesaria una intensidad de viento superior a 16 km/h para que se produzca el transporte. Cuanto más intenso es el viento mayor es la capacidad de transporte de éste. En ausencia de obstáculos, el viento erosionará la superficie del arenal, devolviendo la arena al mar.
4. El proceso de generación de la duna viene condicionado por la acción de obstáculos tales como conchas, guijarros, troncos, etc. que debilitan la fuerza del viento, provocando depósitos de arena fina a su alrededor. En Laida el viento sopla tanto desde el norte como desde el sur, acumulando arena junto a los obstáculos en ambos frentes. El viento es selectivo. Solo transporta arena fina. Las conchas se quedan y, a medida que la duna crece, las conchas se tapan.
5. El principal obstáculo que acumula arena formando dunas es la vegetación. Las plantas captan arena en su base y crecen con la duna. A medida que la duna se forma, aumenta la diversidad de especies y se generan diferentes ambientes. La fijación de la vegetación estabilizará la duna en su conjunto, consolidando la playa frente a los agentes erosivos naturales.


igo

 


Dune systems form a dynamic, fragile environment. Few ecosystems can change as quickly as dunes. For a dune to form naturally, three essential elements must be present:
• Sand.
• Wind capable of shifting it.
• Space for it to build up.

The steps in which a dune forms are as follows
1. The waves deposit sand on the shore. In time this sand builds up high enough to form a beach. Sun dried sand can be shifted easily by the wind.
2. Regeneration work on the dunes at Laida is based on knowing how the shoreline system works. Dune regeneration work seeks to accelerate natural processes.
3. Not all winds can shift sand: wind speeds of more than 16 kph are needed. The higher the wind speed, the more sand can be carried. In the absence of obstacles, the wind will erode the surface of sand dunes and return sand to the sea.
4. Dune generation depends on obstacles such as shells, pebbles, logs, etc. that can block the force of the wind and cause fine sand to be deposited around them. Laida is subject to both north and south winds, and sand builds up around obstacles on both fronts. The wind only carries fine sand. Shells stay where they are and are gradually covered as dunes build up.
5. The biggest obstacle that causes sand to build up into dunes is vegetation: plants catch sand under them and grow as the dune grows. As dunes form the range of species found on them increases and different environments are generated. Fixing plant life stabilises dunes in general and consolidates the beach against natural erosion.

igo


Les systèmes dunaires sont des milieux dynamiques et fragiles. Peu d’écosystèmes peuvent se transformer aussi rapidement que les dunes. Pour la formation naturelle d’une dune 3 éléments indispensables doivent être réunis :
• Une Disponibilité de sable.
• Un Vent capable de le mobiliser.
• Un espace où il pourra s’accumuler.

La formation d’une dune, pas à pas.
1. Les vagues entraînent le sable formant ainsi un dépôt sur le littoral. Avec le temps, cette accumulation avance et ainsi se forme une plage. Le sable séché par le soleil est facilement transportable par l’effet du vent.
2. La régénération des dunes de Laida est basée sur la connaissance du fonctionnement du système du littoral. Les travaux de régénération de la dune qui ont été réalisés essaient d’être un allié prétendant accélérer les processus naturels.
3. Tous les vents ne sont pas capables de déplacer le sable. Une intensité de vent supérieure à 16 km/h est nécessaire pour que le transport se produise. Plus le vent est intense plus sa capacité de transport est grande. En absence d’obstacles, le vent érodera le banc de sable, renvoyant ainsi le sable à la mer.
4. Le processus de génération de la dune est conditionné à l’action d’obstacles comme les coquillages, les galets, les troncs, etc. qui affaiblissent la force du vent, provoquant ainsi des dépôts de sable fin aux alentours de ces obstacles. À Laida le vent souffle aussi bien du nord que du sud, et accumule du sable près des obstacles sur les deux côtés. Le vent est sélectif. Il ne transporte que du sable fin. Les coquillages restent et, au fur et à mesure que la dune grandit, les coquillages sont cachés.
5. Le principal obstacle qui accumule du sable en formant une dune, c’est la végétation. Les plantes captent le sable à leur base et poussent avec la dune. Au fur et à mesure que la dune se forme, la diversité des espèces augmente et ainsi se forment différents milieux. La fixation de la végétation stabilisera la dune dans son ensemble, consolidant ainsi la plage face aux agents érosifs naturels.


igo

2. Dunen funtzioak /
2. Funciones de las dunas /
2. Function of dunes /
2. Les fonctions des dunes /


Kostaldeko dunek funtzio ugari dituzte, baina ez dira ezagunak. Ba al dakizu...?
* Dunek hondartza kontsolidatzen dutela eta harea galtzea eragozten dutela, eta, ondorioz, harea metatu eta itsasertza babesten dutela.
* Dunak egonkortuta, harea estuariorantz garraiatzea eragozten dela. Horrela, itsasadarraren sakoneraren galera mantsotzen da ingurumen eta diru-aurrezkiak sorraraziz dragatze-lanetan.
* Dunei esker, hondartzek erabilera ugariagoak dituztela. Dunen erliebeak haizearengandik babestutako eremuak sortzen ditu, intimitate handiagokoak. Halaber, erlaxazioari, natura behatzeari eta lasaitasunari lotutako aisialdirako alternatibak eskaintzen ditu urtaro guztietarako.
* Dunak luze eta zabal hazten direla, hondartza erabiltzeko eremua handitzen dutela eta aisialdirako gune zabalak sortzen dituztela. Eguzkiaz eta uraz gozatzeko hondartzaren azalera asko handitzen da horiei esker.
* Dunek itsasertzeko paisaia dibertsifikatzen dutela, eta erakargarri eta naturalagoa
egiten dutela.
* Duna habitat baliotsua dela arriskuan dauden espezie askorentzat. Guztion erantzukizuna da habitat horiek berreskuratzea.

igo

Las dunas costeras cumplen muchas funciones que a menudo pasan desapercibidas. ¿Sabías que?
* Las dunas consolidan la playa, evitando las pérdidas de arena, propiciando el acúmulo de ésta y protegiendo el litoral.
* La estabilización de la duna evita el transporte de la arena hacia el interior del estuario, ralentizando la pérdida de calado en la ría y suponiendo un ahorro ambiental y económico en las labores de dragado.
* Las dunas diversifican los usos de la playa. El relieve dunar genera zonas protegidas del viento que ofrecen mayor intimidad. Así mismo, favorecen alternativas de un ocio vinculado con la relajación, observación de la naturaleza y el relax durante las diferentes estaciones del año.
* Las dunas crecen a lo largo y a lo ancho, ampliando la zona de uso público de la playa y generando espacios amplios para el ocio. Se incrementa así notablemente la superficie de playa para el disfrute del sol y del baño.
* La duna diversifica el paisaje litoral haciéndolo más atractivo y natural.
* La duna es un valioso hábitat para muchas especies en peligro. Recuperar su hábitat es responsabilidad de todos/as.

igo
 


Coastal dunes have many functions that often go unnoticed. Did you know that:
* dunes consolidate beaches, prevent sand loss, encourage sand build-up and protect the shoreline;
* stabilising dunes prevents sand from being carried into the estuary silting it up, thus saving on environmental costs and financial costs of dredging;
* dunes diversify the uses of beaches by providing more private spots sheltered from the wind and encouraging relaxed recreational pursuits such as nature watching in all the seasons of the year;.
* dunes grow in length and width, thus extending the area of beach available for public use and providing large recreation areas; they also considerably increase the area of beach available to sunbathers and swimmers;
* dunes make for a more diverse, attractive, natural landscape on the shoreline;
* dunes provide a valuable habitat for many endangered species, and one that we all have a responsibility to recover.


igo


Les dunes de la côte remplissent de nombreuses fonctions qui bien souvent passent inaperçues. Sais-tu lesquelles ?
* Les dunes consolident la plage, en effet elles évitent les pertes des sables, favorisent l’accumulation de ces derniers et protègent le littoral.
* La stabilisation de la dune évite le transport du sable vers l’intérieur de l’estuaire, car elle ralentit la perte de tirant d’eau dans la «ría » ce qui entraîne une économie environnementale et économique dans les travaux de dragage.
* Les dunes diversifient les utilisations de la plage. Le relief dunaire engendre des zones protégées du vent qui offrent une plus grande intimité. De même, elles favorisent des alternatives pour des loisirs liés à l’observation de la nature et au relax durant les différentes saisons de l’année.
* Les dunes grandissent en long et en large, augmentant ainsi la zone d’usage public de la plage et engendrant aussi des espaces amples pour les loisirs. La surface de plage pour le plaisir d’un bain de soleil ou d’un bain de mer augmentent ainsi de façon notoire.
* La dune diversifie le paysage du littoral, le rendant ainsi plus attrayant et plus naturel.
* La dune est un habitat précieux pour de nombreuses espèces en danger. Récupérer leur habitat est la responsabilité de tous et de toutes.


igo

3. Dunetako landareak /
3. Vegetación de las dunas /
3. Dune plants /
3. La végétation des dunes /


Dunen ekosistemak urriak dira Euskal Herriko kostaldean, eta nahitaez kontserbatu behar dira, landare babestu askok bizi behar badute. Dunetako landareek hainbat sistema garatzen dituzte ingurune gogor horretan bizi ahal izateko. Landare gehienek hosto mamitsuak izan ohi dituzte eta horietan pilatzen dute gordeta izan dezaketen ur eskasa. Landare horiek haizeak garraiatutako harearen kolpeak jasateko eta partzialki lurperatuta egoteko gai dira. Horietako batzuek, harenondokoak (Ammophila arenaria), esaterako, harea batzen dute berez; horien bizitza-zikloak oso lotura estua du harea batzeko prozesuarekin. Beste batzuk, itsas ezkertea (Calystegia soldanela), adibidez, lurraren gainean garatzen dira eta lore ederrak dituzte; lur azpian, berriz, sustraiek duna egonkortu eta irmotzen dute, sustrai-sare zabala osatzen baitute. Laidako duna-sistema birsortzeko proiektua martxan jarri zenetik urte batzuk igaro dira, eta nabarmena da hareatza horretan garai batean izandako espezieek berriz kolonizatu dutela ingurunea. Lehenengo, itsas kakilea (Cakile maritima), itsas salsolia (Salsola kali) eta itsasoko piper-belarra (Polygonum maritimum) azaldu ziren, eta horiekin sortu ziren hasierako dunak.
Gero, Ammophila arenaria eta Elymus farctus landareen babesean, beste batzuk garatu dira: Honkenya peploides, itsas armika (Eryngium maritimum), dunetako esnebelarra (Euphorbia paralias) eta itsas lilipa ederra (Pancratium maritimum). 2004ko udaberrian, milazka frantsesa azaldu da (Tamarix gallica). Dunetako landareek dituzten mehatxuak: ingurumenaren kondizio naturalez gain (haizea, itsas ekaitzak, etab.), landare ahul horiek dituzten mehatxu nagusiak hauek dira: zapaltzea eta dunetan haiekin lehiatzen arituko diren landare exotiko inbaditzaileak azaltzea.


igo


Las dunas, al ser ecosistemas escasos en la costa vasca, son áreas de conservación imprescindibles para muchas de nuestras plantas protegidas. Las dunas son el más inhóspito de los hábitats litorales, debido al dinamismo y pobreza en nutrientes del sustrato (arena), la salinidad del medio y la acción de los elementos (viento y oleaje).
Las plantas dunares desarrollan diferentes sistemas para sobrevivir en este duro ambiente. La mayor parte de ellas desarrollan hojas carnosas donde acumulan el escaso agua que pueden retener. Son plantas adaptadas a soportar el impacto de la arena transportada por el viento y el enterramiento parcial. Algunas de ellas, como el barrón (Ammophila arenaria) son captadoras naturales de arena, por lo que su ciclo de vida está íntimamente unido al proceso de captación. Otras, como la Correhuela marina (Calystegia soldanela) se desarrollan en superficie con bellas flores y subterráneamente por medio de raíces corredoras que estabilizan y dan consistencia a la duna al formar una extensa red de raíces subterráneas. Trasnscurridos unos años desde que comenzó el proyecto de regeneración del sistema dunar de Laida es notoria la recolonización de las especies que un día poblaron este arenal. Las primeras en aparecer fueron la Oruga marina (Cakile maritima) la barrilla pinchosa (Salsola kali) y la Centinodia marítima (Polygonum maritimum) formando dunas embrionarias.
Posteriormente, al abrigo de las plantaciones de Ammophila arenaria y Elymus farctus se han desarrollado otras plantas como la Honkenya peploides , el cardo marino (Eryngium maritimum), el tártago marino (Euphorbia paralias) y la bella azucena de mar (Pancratium maritimum). En la primavera de 2004 llegaron los primeros tarays (Tamarix gallica). Además de las circunstancias medioambientales naturales (viento, temporales marinos, etc..) La principal amenaza para estas frágiles plantas está en el pisoteo y la aparición de plantas exóticas invasoras que compitan con ellas por el espacio dunar.

igo
 


Dune ecosystems are scarce on the Basque coast, and are therefore essential conservation areas for many protected local plants. They are the most inhospitable coastal habitats because of their changeability, their poor substrate (sand), their high salinity and their exposure to the wind and waves.
Dune plants have developed various ways of surviving in this harsh environment. Most of them have fleshy leaves where what little water than can retain is stored. They have adapted to withstand the impact of wind-blown sand and even partial burial. some of them, such as the European beach grass (Ammophila arenaria) are natural sand traps, and their life-cycles are closely linked to that trapping process. Others, such as the beach morning glory (Calystegia soldanela) develop beautiful flowers on the surface and run out an underground network of roots that stabilise dunes and make them more consistent. A few years after the commencement of this project to regenerate the dunes at Laida there is a clear recolonisation by the species that formerly populated this shoreline. The first to appear were the searocket (Cakile maritima), the Russian thistle (Salsola kali) and the sea knotgrass (Polygonum maritimum), which formed the beginnings of dunes.
Later, in the shelter of the beach grass and couch-grass other plants developed, including Honkenya peploides, the sea holly (Eryngium maritimum), the sea spurge (Euphorbia paralias) and the lovely sea daffodil (Pancratium maritimum). Spring 2004 saw the appearance of the first saltcedars (Tamarix gallica). Aside from natural environmental circumstances such as wind, storms off the sea, etc. the main threat to these fragile plants are being trodden on and being engulfed by exotic invading plants that compete with them for spaces on the dune faces.


igo


Les dunes, étant des écosystèmes rares de la côte basque, sont des zones de conservation indispensables pour beaucoup de nos plantes protégées. Les dunes sont le plus inhospitalier des habitats du littoral, étant donné le dynamisme et la pauvreté en substances nutritives du substrat (sable), la salinité du milieu et l’action des éléments (vent et houle).
Les plantes dunaires développent différents systèmes pour survivre dans ce milieu ambiant difficile. La plus grande partie d’entre elles développent des feuilles charnues où s’accumule le peu d’eau qu’elles peuvent retenir. Ce sont des plantes adaptées pour supporter l’impact du sable transporté par le vent et l’enterrement partiel. Certaines d’entre elles, comme le chardon bleu des sables (Ammophila arenaria) sont captatrices de sable, leur cycle de vie est donc intimement lié au processus de captation. D’autres, telles que le Liseron marin (Calystegia soldanela) se développent en surface avec de belles fleurs et sous terre à travers des racines courantes qui stabilisent et donnent de la consistance à la dune car elles forment un réseau étendu de racines souterraines. Quelques années se sont écoulées depuis le début du projet de régénération du système dunaire de Laida, la recolonisation des espèces qui un jour avaient peuplé ces bancs de sable se fait remarquer.
Les premières à apparaître ont été la Roquette marine (Cakile maritima) la soude épineuse (Salsola kali) y la Renouée maritime (Polygonum maritimum) formant des dunes embryonnaires.
Par la suite, à l’abri des plantations d’Ammophila arenaria et d’Elymus farctus d’autres plantes comme la Honkenya peploides , le chardon marin (Eryngium maritimum), l’épurge marine (Euphorbia paralias) ainsi que le beau lys de mer (Pancratium maritimum) se sont développés. Au cours du printemps 2004 les premiers tamaris (Tamarix gallica) sont apparus. Outre les circonstances environnementales naturelles (vents, tempêtes maritimes, etc...) La principale menace pour ces plantes fragiles est d’une part le piétinement et d’autre part l’apparition de plantes exotiques envahissantes qui rivaliseront avec elles pour l’espace dunaire.


igo

4. Dunetako biztanleak /
4. Los habitantes de las dunas /
4.The inhabitants of the dunes /
4. Les habitants des dunes /Kostaldeko dunak antzina-antzinatik izan dira hainbat hegazti-espeziek kumatzeko hautatzen duten tokia. Zoritxarrez, gaur egun, hegazti espezie habiagileak ez dira EAEko hareatzetan finkatzen, hareatzak eta dunak oso txikiak direlako, eta gizakiek presio handia
egiten dutelako kumaldian. Hegazti interesgarrienetako bat txirritxo txikia da. Hegazti eder horri “espezie kaltebera” kategoria eman zaio, eta dunetan habiak egin ditzakeen hegazti horietako bat da. Itsas mikak ziur aski garai batean gure kostaldeetan egin izan zituen habiak, kostaldeak lasai eta basatiagoak zirenean. Landareak bezalaxe, dunetan oso animalia interesgarriak bizi dira; bereziak dira eta oso gaizki kontserbatu dira. Dunetan bizitzeko hainbat estrategia erabiltzen dituzten intsektuak garatzen dira. Philantus triangulum noragabeko liztorra da eta tamaina bereko intsektuekin zein handiagoekin (ezti-erlea, adibidez) harrapari gisa aritzen da. Cicindela hybrida kakalardoa dunetako harrapari aditua da. Inurri-leoia (Myrmeleon fornicarius) da nabarmenena. Intsektu bitxi horrek inbutu-formako tranpak jartzen ditu harean, inurriak behera erori eta han harrapatzeko. Dunetan, bestalde, narrastiak ere bizi dira. Eskinko hiruhatza da nabarmenena, eta dunetako faunako bitxitzat jotzen da. Kalterik egiten ez duen narrasti horrek (ziraunaren antzekoa) bi esku txiki gordetzen ditu oraindik. Aipatzekoa da, neguan, Europako iparraldetik etorritako fokak detektatu direla. Kostaldeko dunak migratzen ari diren (udazkenean eta udaberrian) hainbat hegazti-espeziek atseden hartzeko gune garrantzitsuak ere badira.


igoLas dunas costeras han sido desde antiguo lugares de cría para algunas especies de aves. Por desgracia, hoy en día ninguno de los arenales de la C.A.P.V. alberga aves nidificantes debido a la limitada extensión de sus arenales y dunas y la presión humana ejercida sobre estos lugares en época de cría. Una de las aves más interesantes es el chorlitejo chico. Esta bella ave que está catalogada como “especie vulnerable”, es una de las aves nidificantes potenciales de las dunas. El ostrero es otra ave que a buen seguro nidificó
en nuestras costas, cuando éstas eran más tranquilas y salvajes. Al igual que las plantas, en las dunas viven animales interesantísimos por su singularidad y por su precario estado de conservación. En las dunas se desarrollan insectos con diferentes estrategias de supervivencia. El lobo de las abejas (Philantus triangulum) es una abispa errante que depreda sobre insectos de su mismo tamaño e incluso mayores como la abeja de la miel. El escarabajo tigre (Cicindela hybrida) es un especialista depredador de las dunas. De todos ellos destaca la hormiga león (Myrmeleon fornicarius). Este singular insecto construye trampas en forma de embudo sobre la arena con el fin de capturar hormigas que resbalen hasta su base donde son capturadas. En las dunas también aparecen reptiles, entre los que destaca el Eslizón tridáctilo, auténtica joya faunística de las dunas. Este inofensivo reptil, similar al lución, aún conserva dos pequeñas manos. Cabe reseñar que durante el invierno se ha detectado la presencia de focas procedentes del norte de Europa. Las dunas costeras son también importantes áreas de descanso para algunas especies de aves en los períodos de migración (otoño y primavera).


igo
 


Coastal dunes have long been breeding grounds for some species of birds. Regrettably, the small size of the dunes and sand bars remaining in the Autonomous Community of the Basque Country and the pressure exerted on these areas in the breeding season by human beings mean that there are no longer any nesting grounds there. One of the most interesting potential dune nesters is the little ringed plover, which is classed as a “vulnerable species”. The oystercatcher certainly also nested on our shores in the past, when they were wilder and more secluded. Just as occurs with plants, many of the animals that live in dunes are rare, interesting and surviving only precariously. Insects with many different survival strategies live on the dunes: the digger wasp (Philantus triangulum) is a wandering predator that preys on insects as big if not bigger than itself, such as the honey bee. The dune tiger beetle (Cicindela hybrida) is another predator of the dunes. Special mention must be made of the ant lion (Myrmeleon formicarius): this strange insect builds funnel-shaped traps in the sand and lies in wait at the bottom to capture ants which slide down into the funnel. The dunes are also home to reptiles such as the three-toed skink, one of the jewels in the crown of dune fauna. This harmless reptile, which looks similar to the blindworm, has vestigial forelimbs with three digits. In winter seals from northern Europe have also been detected in the area. The coastal dunes are also important resting stopover points for some species of migratory birds in spring and autumn.

igo


Les dunes de la côte ont été depuis très longtemps des lieux d’élevage pour certaines espèces d’oiseaux. Malheureusement, aujourd’hui aucun des bancs de sable de la C.A.P.V. n’abrite des oiseaux et leurs nids étant donné l’extension limitée de ces bancs de sables et des dunes ; la pression humaine qui est exercée dans ces endroits à l’époque de la nidification est aussi une cause de cette disparition Un des oiseaux le plus intéressant est : le courlis. Ce bel oiseau qui est catalogué comme “espèce vulnérable”, est un des oiseaux qui peut nidifier dans les dunes. L’huîtrier est un autre oiseau qui sans aucun doute a nidifié sur nos côtes, lorsque celles-ci étaient plus tranquilles et sauvages. De même que les plantes, dans les dunes vivent des animaux très intéressant étant donné leur singularité et leur état précaire de conservation. Dans les dunes se développent aussi des insectes possédant différentes stratégie de survie. Le loup des abeilles (Philantus triangulum) est une guêpe errante qui commet des déprédations sur des insectes de sa taille et même plus grands comme l’abeille du miel. Le scarabée tigre (Cicindela hybrida) est un déprédateur spécialiste des dunes. Parmi tous ces insectes celui qui domine est : la fourmi lion (Myrmeleon fornicarius). Cet insecte singulier construit des pièges en forme d’entonnoir sur le sable afin de capturer les fourmis qui glissent jusqu’à la base où elles sont attrapées. Dans les dunes apparaissent aussi des reptiles, parmi lesquels on remarquera le Seps tridactyle, authentique bijou de la faune des dunes. Ce reptile inoffensif, semblable à l’orvet, conserve encore deux petites mains. Il faut souligner que durant l’hiver, la présence de phoques provenant du nord de l’Europe a été détectée. Les dunes côtières sont aussi des zones de repos importantes pour certaines espèces d’oiseaux pendant les périodes de migration (automne et printemps).

igo

5. Hareak milaka elementu ditu/
5. La arena contiene miles de elementos /
5. Sand contains thousands of different substances /
5. Le sable contient des milliers d'éléments /Itsasoak itsasertzaren kontra egiten duen higaduraren ondorioz sortutako substratu sedimentarioa da harea. Itsasertzaren zati bakoitzeko konposizio litologikoaren araberakoa da hondartzako harea. Laida hondartzako harea itsasoak kostaldeko harrietan eragiten duen higadura bortitzaren ondorioz sortu da. Itsasoak harri-koskorrak eta oskolak arrastatu eta itsaslabarren kontra botatzen ditu; horrela, apurtu eta gero eta zati txikiagoak sortzen dira, eta azkenean, harea eratzen da. Zati txiki horiek mugitu egiten dira itsaslasterren bidez, eta jalki egiten dira sedimentazio- eremuetan, hots, hondartzetan. Urdaibaiko hondartza gehienak harea-pikor ertainez eta finez osatuta daude, baina hainbat senaia harea lodiz, uharriz edo harkoskoz osatuta daude.Hareak, materia geldoez gain (kuartzoa, feldespatoak, harri-klastoak eta oskolzatiak), ornogabe mikroskopikoz osatutako komunitate erraldoia du. Besteak beste, oso garrantzitsuak dira kolenboloak. Harean dagoen materia organiko urria metabolizatzen dute eta energia erabilgarri bihurtzen dute landareek. Bestalde, oso talde interesgarria da foraminiferoena. Animalia mikroskopiko horiek bioadierazle gisa erabiltzen dira. Laidako harean itsaso zabaleko foraminiferoak daudela ikusi dute. Horrek adierazten du Laidako hondartzako harea itsasotik datorrela.


igoLa arena es un sustrato sedimentario proveniente de la acción erosiva del mar contra nuestro litoral. La composición litológica de cada porción de litoral condiciona el tipo de arena presente en cada playa. Otro grupo interesantísimo son los foraminíferos. Estos animales microscópicos son utilizados como bioindicadores. En la arena de Laida se han observado foraminíferos procedentes de mar abierto. Este hecho confirma la procedencia marina de la arena de la playa de Laida. La arena de la playa de Laida es fruto del intenso trabajo erosivo que la mar ejerce sobre las rocas que forman la costa. El mar arrastra guijarros y conchas y los golpea contra los acantilados, rompiéndolos en fragmentos cada vez más finos creando la arena. Estos fragmentos diminutos son transportados por las corrientes marinas y depositados en las áreas de sedimentación, es decir, en las playas. En Urdaibai la mayor parte de las playas están formadas por arenas de grano medio y fino aunque en determinadas calas aparece arena gruesa e incluso guijarros, cantos
o bolos. La arena además de materias inertes (cuarzo, feldespatos, clastos de roca y trozos de conchas) acoge una gigantesca comunidad de invertebrados microscópicos. Entre ellos destacan los colémbolos encargados de metabolizar la escasa materia orgánica existente en la arena y convertirla en energía útil por las plantas.


igo


Sand is a sedimentary substrate produced as the sea erodes the shoreline. The type of stone found in each area of shoreline determines the type of sand on each beach. Foraminers are another highly interesting group. These microscopic animals are used as bioindicators. Foraminers from the open sea have been detected in the sand at Laida. This confirms that the sand on the beach there originated in the sea, as the result of continued erosion by the sea of the rocks that form the coastline. The sea hurls pebbles and shells against the cliffs, breaking them into ever finer fragments and thus forming sand. These tiny fragments are carried by the current and deposited in sedimentation serious, i.e. on beaches. In Urdaibai most of the beaches comprise medium and fine grained sand, although some coves are made up of coarse sand or even pebbles. Along with inert materials such as quartz, feldspar, rock splinters and fragments of shell , the sand contains huge numbers of microscopic invertebrates. Of these, the sand mites are especially interesting: their job is to metabolize what little organic matter remains in the sand and convert it into energy that can be used by plants .

igo

Le sable est un substrat sédimentaire provenant de l’action érosive de la mer contre notre littoral. La composition lithologique de chaque partie du littoral conditionne le type de sable présent sur chaque plage. Un autre groupe très intéressant sont les foraminifères. Ces animaux microscopiques sont utilisés comme bio-indicateurs. Dans le sable de Laida on a pu observer des foraminifères provenant du grand large. Ce fait confirme la provenance marine du sable de la plage de Laida. Le sable de la plage de Laida est le fruit du travail érosif intense que la mer exerce sur les rochers qui forment la côte. La mer entraîne des galets et des coquillages, elle les lance contre les falaises, les cassant en fragments chaque fois plus fins créant ainsi le sable. Ces frappements minuscules sont transportés par les courants marins et déposés sur les zones de sédimentation, c’est à dire sur les plages. À Urdaibai la plupart des plages sont formées par des sables de grain moyen et fin bien que dans des criques déterminées apparaissent du sable épais et même des galets, des cailloux. Le sable outre les matières inertes (quartz, feldspaths, roches clastiques et morceaux de coquillages) accueille une gigantesque communauté d’invertébrés microscopiques. Parmi eux les colémbolos (choliambes??)s chargés de métaboliser le peu de matière organique existant dans le sable et de la convertir en énergie utile pour les plantes.

igo

6. Zer egin dezakezu zuk? /
6. ¿Que puedes hacer tú? /
6. What can you do? /
6.Tol, que peux-tu faire? /Laidako duna birsortzeko proiektuak zure laguntza behar du. Proiektua arrakastatsua izandadin, oinarrizko hainbat portaera errespetatu behar dira.
Hondartza eder eta handiagoa izan nahi badugu, dunak eta horietan bizi direnak errespetatu behar ditugu.
• Ez sartu dunen eremura.
• Gogoratu dunak sortze-prozesuan daudela. Zapaltzen badira, kalte handiak eragin daitezke landaredian.
• Ez hartu dunetako landarerik.
• Gogoratu landare gehienak babestuta daudela. Landare guztiak dira garrantzitsuak. Errespeta itzazu.
• Debekatuta dago hondartzara baimenik ez duten ibilgailuak sartzea.
• Debekatuta dago kanpatzea.
• Ez bota zaborrik dunetara.
• Mesedez, hartu sortzen dituzun hondakinak (zigarro-puntak, plastikoak, hondakin organikoak...) eta utzi edukiontzi batean.
• Errespetatu hondartzako seinaleak.
• Erabili dunetako bide seinaleztatuak bakarrik.


igo


El proyecto de regeneración de la duna de Laida requiere de tu colaboración. El éxito de este proyecto radica en el respeto a ciertas normas básicas de comportamiento.
Si queremos disfrutar de una playa más bella y amplia deberemos convivir en armonía con las dunas y sus habitantes.
• No sobrepasar el perímetro de las dunas.
• Recuerda que las dunas están en pleno proceso de formación. El pisoteo puede provocar graves daños en la vegetación.
• No recojas plantas de las dunas.
• Recuerda que la mayor parte de estas plantas se encuentran protegidas. Todas las plantas son importantes. Respétalas.
• Prohibido el acceso a la playa en vehículos no autorizados.
• Prohibido acampar.
• No deposites basuras en las dunas.
• Por favor, llévate los residuos que puedas generar (colillas, plásticos, restos orgánicos,..) y deposítalos en un contenedor.
• Respeta la señalización existente en la playa.
• Utiliza sólo los caminos interiores señalizados de las dunas.


igo

The project to regenerate the dunes at Laida needs your help. The success of this project depends on everyone complain with a few basic rules of behaviour. Remember the following points and we will all be able to enjoy a more attractive, larger beach and live in harmony with the dunes and their inhabitants .
· Do not go beyond the perimeter of the dunes.
· Remember that the dunes are still being formed, and walking on them may do serious damage to plant life.
· Do not pull up plants on the dunes.
· Remember that most of these plants are protected species. All plants are important, so respect them.
· Unauthorized vehicle access to the beach is prohibited.
· Camping is prohibited.
· Do not dump refuse on the dunes.
· Please remove any litter that you may produce (cigarette ends, plastic bags, organic waste, etc.) and place it in a bin .
· Comply with the signposts on the beach.
· Use only the marked pathways through the dunes .

igo

Le projet de régénération de la dune de Laida demande ta collaboration. Le succès de ce projet réside dans le respect de certaines normes de comportement de base.
Si nous voulons profiter d’une plus belle et plus grande plage nous devons cohabiter en harmonie avec les dunes et ses habitants.
· Ne pas dépasser le périmètre des dunes.
· Rappelle-toi que les dunes sont en plein processus de formation. Le piétinement peut provoquer de graves dommages dans la végétation.
· Ne cueille pas de plantes dunaires.
· Rappelle-toi que la plupart de ces plantes sont protégées. Toutes les plantes sont importantes. Respecte-les.
· L’accès de la plage en véhicules non autorisés est interdit.
· Interdiction de camper.
· Ne déposes pas d’ordures dans les dunes.
· S’il te plaît, ramasses les déchets que tu peux engendrer (mégots, plastiques, restes organiques, ..)et dépose les dans un container.
· Respecte la signalisation existant sur la plage.
· Utilise uniquement les chemins intérieurs des dunes qui sont signalisés.


igo